Baanreglement

Lees hier het uitgebreide baanreglement.

A. Spelerspasjes
Om te kunnen spelen is een spelerspasje nodig. Dit pasje kan tevens gebruikt worden voor toernooien en competitie en is digitaal beschikbaar in de Clubapp.

Wanneer een lid niet aan zijn verplichtingen, te weten betaling van de contributie en de regeling bardienst, heeft voldaan, blokkeert de ledenadministratie de mogelijkheid om een baan te reserveren.

B. Baanindeling
Twee maal per jaar, in het vroege voor- en najaar, stelt het bestuur de baanindeling vast. De baanindeling varieert per periode, afhankelijk van of er competitie, training en andere activiteiten zijn. Het bestuur streeft er bij de baanindeling naar dat er een goede balans is tussen banen voor vrij spelen en banen voor training en clubactiviteiten, met name doordeweeks tussen 19.00 en 22.00 uur.

Reserveringen voor activiteiten dienen minimaal 2 weken vooraf in het systeem te zijn vastgelegd, maar bij voorkeur nog eerder. De actuele baanindeling is altijd ingebracht in de afhangcomputer, op de website en in de clubapp. Daar is ook zichtbaar of de banen in onderhoud zijn, of gereserveerd voor trainingen, competities, toernooien en overig.

Het bestuur hanteert de volgende voorrangregels bij het indelen van de banen in geval van regen of andere reden voor uitval van banen: 

1.       KNLTB Competitie

2.       KNLTB Open toernooien (jeugd en senioren)

3.       Trainingen (volgens het halfjaarlijks vastgestelde schema)

4.       Clubactiviteiten (waaronder recreatiecompetitie, toss, competitietraining, interne evenementen)

5.       Vrij spelen (inclusief ladderen)

C. Baanreglement voor trainingen, competitie en toss

Trainingen:
In overleg met Progress zijn de trainingsbanen altijd vooraf (per trainingscyclus) in het systeem gereserveerd. De trainingen staan voornamelijk op smashcourtbanen, de selectietrainingen op gravelbanen. Doordeweeks na 19.00 uur zijn er maximaal twee gravelbanen tegelijk in gebruik voor trainingen.

In geval van (verwachte) uitval van banen, bijvoorbeeld vanwege regen gelden de volgende regels: 

·       Het omzetten van trainingen naar een andere baan dient minimaal een half uur voorafgaand aan de start van een met die training overlappende reservering in het systeem te worden gezet.

·       De spelers die de baan hadden gereserveerd die de trainers overnemen bij slecht weer, ontvangen via het systeem een mail dat hun reservering komt te vervallen.

·       Als er banen niet gereserveerd zijn door leden kunnen deze direct worden omgezet in een trainingsbaan en worden gebruikt voor trainingen.

·       Bij een wissel naar een andere baan zal op die dag niet meer worden geswitcht van baan.

·       Niet gebruikte (maar wel gereserveerde) trainingsbanen dienen door de trainer direct uit het afschrijfsysteem te worden verwijderd.

Het uitgangspunt is dat een trainer alleen op een vooraf in het systeem gereserveerde trainingsbaan kan lesgeven. En dat baanreserveringen van leden alleen kunnen worden omgezet in een trainingsbaan tot een half uur voor aanvang van de reservering. 

Competitie:
De toewijzing van trainings- en competitiebanen wordt tijdens de competitieperiode door de TC vastgesteld. Slechts in geval van overmacht (regen) mag daar van afgeweken worden. De competitie gaat voor op alle andere activiteiten en het vrij spelen, ook als de competitiewedstrijden langer duren dan gepland. De competitieteams zorgen ervoor dat hun wedstrijden zoveel mogelijk aaneengesloten worden gespeeld, opdat de banen optimaal gebruikt kunnen worden.

Toss:
De banen voor tossochtenden en -avonden worden minimaal 2 weken vooraf gereserveerd in het afschrijfsysteem. Minimaal 24 uur van tevoren maakt de organisator van de toss een inschatting van het verwachte aantal deelnemers en geeft de banen die niet nodig zijn vrij in het systeem.

Ladderen:
De club biedt via de clubapp de mogelijkheid om ladderwedstrijden te spelen. Een ladderwedstrijd wordt gespeeld binnen de normale regels van het afhangen. Een ladderwedstrijd duurt dus een uur, inclusief het inspelen.

D. Baanreglement voor vrij spelen

Tijdens door de vereniging georganiseerde evenementen worden banen naar behoefte voor het evenement gereserveerd. Controleer altijd de evenementenplanning, kijk naar de actuele baanindeling op internet of in de clubapp en/of bel het clubhuis.

Er wordt zowel voor singles als voor dubbels afgeschreven voor een uur.

Zwerfleden kunnen van maandag t/m vrijdag tot 19:00 uur spelen.

Leden mogen bij het spelen gebruik maken van drie tennisballen van de vereniging die op het rekje in de hal van het clubhuis liggen. Voorwaarde voor dit gebruik is dat de ballen direct na het spelen worden terug gelegd (en dus niet mee naar huis worden genomen).

Voor vrij spelen dienen alle deelnemers in het reserveringsysteem te zijn toegevoegd aan de reservering. Hetzij via de ClubApp of de website, hetzij via het Afhangsysteem. De spelers dienen hun KNLTB-pas te kunnen tonen wanneer daartoe gemachtigde vrijwilligers daarom vragen.

De clubapp, de website en het systeem in het clubhuis zijn één-op-één aan elkaar gekoppeld en geven hetzelfde weer.

Voor reserveringen in de clubapp en de website geldt:

In de clubapp en op de website kan een speler voor zichzelf en de medespeler(s) een baan reserveren. Dit kan maximaal een week (168 uur) vooruit en per speler kunnen maar twee reserveringen in het systeem gezet worden.

Er kan worden gereserveerd op hele en op halve uren. Met name door de weeks vanaf 18.00 uur geldt dat een reservering voor vrij spelen altijd direct dient aan te sluiten op de voorgaande reservering. Als er nog geen reservering in staat, dient ervoor gezorgd te worden dat er geen gat van 30 min ontstaat op de betreffende baan.

Probeer eerst een baan te reserveren waarop nog niet gespeeld wordt zodat je niet onnodig medeleden “dwingt” te stoppen of naar een andere baan te verhuizen.

Het bestuur doet een dringend beroep op mensen die in de avond trainen om deze training als een reservering te beschouwen (en dus vooraf geen andere reservering voor die dag in het systeem te zetten en maar één reservering voor een andere dag dan de trainingsdag)

Voor het afschrijven in het clubhuis geldt bovendien:

·       Afschrijven op het systeem in het clubhuis kan pas als alle betrokken spelers op het park aanwezig zijn.

·       Als er een baan vrij ligt moet die eerst worden afgeschreven.

·       Als alle banen bezet zijn moet de eerst vrijkomende baan worden afgeschreven.

·       Het is wel toegestaan bezette gravelbanen af te schrijven ondanks dat er smashcourtbanen vrij liggen.

·       Bij gelijke eindtijden wordt eerst afgeschreven op een baan, waar gesingled wordt.

·       Afschrijven in het clubhuis gebeurt uitsluitend met de eigen spelerskaart. Het is niet toegestaan om op het kaartje of de reservering van een ander lid te spelen.

Uit solidariteit naar andere spelers gelden de volgende regels:

·       Wanneer spelers geen gebruik gaan maken van de reservering die zij in de clubapp of op de website hebben gedaan, verwijderen zij deze reservering zo vroeg mogelijk uit de clubapp/website, zodat de baan vrijvalt voor andere spelers.

·       Voor een dubbel met vier personen is het niet toegestaan om als twee singles achter elkaar te reserveren en dan twee uur te gaan dubbelen.

·       Deelnemers aan georganiseerde activiteiten (toss, toernooi, competitie, training e.d.) kunnen pas een baan gaan afschrijven met hun spelerskaart als het betreffende evenement is afgelopen.

·       Indien gefraudeerd wordt door een speler noteert de barbeheerder dit in het logboek. Fraude met het afschrijfsysteem kan tot een door het bestuur opgelegd speelverbod leiden.

In gevallen waarin dit reglement niet voorziet kan contact worden opgenomen met een bestuurslid.

E. Baanreglement voor het introduceren van niet-leden

Speelgerechtigde leden hebben het recht om per jaar maximaal vijf maal een niet-speelgerechtigde persoon te introduceren tegen een door het bestuur vastgestelde vergoeding. Leden dienen dit te registreren in het systeem, alvorens met een introducé te gaan spelen.

In de clubapp, op de website en in het afhangsysteem op de club kun je selecteren dat je met een introducé speelt. Selecteer deze optie elke keer als je met een introducé speelt. Via het systeem gaat er een bericht naar de penningmeester, die vervolgens de kosten van het introduceren in rekening brengt. Het is niet toegestaan met een niet-lid te spelen zonder het gebruik van deze introducé-regeling!

F. Reglement verhuur overdekte banen

Tijdens een door het bestuur vastgestelde periode (van oktober tot maart) worden de banen 11 en 12 voorzien van een opblaasbare ballonhal. Deze overdekte banen worden per seizoen verhuurd aan Progress voor het geven van trainingen. Ook leden en niet-leden kunnen deze overdekte banen per seizoen huren.

Daarnaast kunnen ook losse banen worden verhuurd (per uur) door leden en niet-leden. Annuleren van een losse reservering kan tot maximaal 24 uur voor aanvang.

Ook via het afhangsysteem kunnen de banen in de hal worden gehuurd wanneer die op dat moment nog vrij zijn door die baan op de normale wijze “af te hangen”.

De tarieven voor deze verhuur worden jaarlijks door het bestuur vastgesteld en gepubliceerd op de website.

De seizoen huurders hebben een voorrangsrecht voor de huur van de uren die zij het jaar ervoor hebben gehuurd. Bij het vrijkomen van baancapaciteit tijdens de avonduren (door opzeggingen van leden) heeft Progress het voorrangsrecht op het huren van deze banen voor het geven van trainingen. 

Het spelen op een overdekte baan zonder die te reserveren of af te schrijven is niet toegestaan.

G. Baanonderhoud

Na het spelen dient de baan te worden gesleept met de daarvoor aanwezige materialen.  Smashcourtbanen dienen ALTIJD te worden geborsteld/gesleept, ook bij vochtige banen.

Op een baan waarop plassen staan mag niet worden gespeeld. Het slepen om de baan droog te krijgen is NIET toegestaan. Ook bij aanwezigheid van sneeuw en/of vorst/ijzel op de baan mogen de banen niet worden bespeeld.

Als een baan op onderhoud staat in het systeem mogen de banen niet worden bespeeld.

Als er bladeren en bladresten op de baan liggen dienen deze te worden verwijderd met de speciale ‘bladernetten’. Ook bladeren buiten het speelveld dienen te worden verwijderd. Op de baan staan speciale zakken voor de opslag hiervan.

Bij zeer droge gravelbanen (in de zomerperiode) liggen er slangen op de baan waarmee handmatig kan worden (bij) gesproeid om stofvorming en vergruizing van de toplaag tegen te gaan.

Faciliteiten Overzicht