Algemene Leden Vergadering 2021

Beste leden van TV Pijnacker,

Hierbij nodigt het bestuur u uit voor de Algemene Ledenvergadering op maandag 15 februari 2021 in het clubhuis van TVP. De vergadering zal aanvangen om 20.00 uur. Indien er onvoldoende leden bij de vergadering aanwezig zijn zal deze vergadering worden gesloten en vervolgens opnieuw worden geopend om 20.15 uur. Dit vanwege de bepaling in de statuten (artikel 16.3).

Als door de coronamaatregelen de ALV op 15 februari in het clubhuis niet door kan gaan, willen we deze uitstellen naar maandag 29 maart.

Agenda

1. Opening en vaststelling agenda
2. Mededelingen - afmeldingen vergadering
3. Notulen van de Algemene Ledenvergadering van 20 januari 2020. De notulen zijn opgenomen op de website van TV Pijnacker onder "vereniging", "Algemene Leden Vergadering"
4. Bespreken diverse jaarverslagen
5. Financieel jaarverslag 2020/ begroting 2021
6. Samenstelling en vacatures bestuur en commissies
7. Rondvraag/ sluiting

De bijlagen voor de ALV staan in een PDF bestand op de TVP-website

Hiervoor moet u wel zijn ingelogd op de site, de documenten staan onder "vereniging", "Algemene Leden Vergadering". 

Met vriendelijke en sportieve groet,
Het bestuur van TV Pijnacker

Downloads:

Algemene Leden Vergadering Overzicht