Statuut Wijdtepraet

Statuut Wijdtepraet

 1. De doelstelling van het verenigingsblad “De Wijdtepraet” is het informeren van de leden over gebeurtenissen, besluiten en ontwikkelingen binnen de Tennisvereniging Pijnacker.
 2. De “Wijdtepraet” heeft ook tot doel het stimuleren van meningsvorming over zaken, die de Tennisvereniging betreffen.
 3. De redactie plaatst ingezonden mededelingen van het bestuur en de officiële commissies integraal in de Wijdtepraet. De verantwoordelijkheid voor de inhoud van die artikelen ligt bij het bestuur en/of de betreffende commissie.
 4. De redactie is autonoom ten aanzien van:
 1. samenstelling van de redactie, met dien verstande dat de leden alleen leden van de Tennisvereniging Pijnacker deel kunnen uitmaken van de redactie.
 2. de inhoud van het blad met uitzondering van het gestelde in artikel 3; de redactie bepaalt of ingezonden artikelen geplaatst worden; als een artikel niet wordt geplaatst dan wordt dat aan de schrijver van het artikel medegedeeld met de redenen voor de weigering; plaatsing van artikelen houdt niet in, dat de redactie achter de inhoud van het artikel staat.
 3. de besteding van het budget binnen de verenigingsbegroting.
 4. de vormgeving van het blad binnen het budget.
 5. de keuze van de drukker van het blad.
 6. uitbreiding van het budget door werving van advertenties; de tarieven voor advertenties worden opgesteld in overleg met de penningmeester  van de vereniging.

De redactie is over het gevoerde beleid rekening en verantwoording verschuldigd aan het bestuur.

 1. Eén lid van de redactie (in beginsel de hoofdredacteur) fungeert als contactpersoon naar het bestuur. Via deze contactpersoon worden mededelingen van het bestuur aan de redactie doorgegeven.
 2. Indien een artikel naar de mening van de redactie te persoonlijk van aard is en/of de vereniging schade kan berokkenen en de redactie plaatsing ervan overweegt, wordt contact opgenomen met het bestuur. Met persoonlijk wordt bedoeld: in negatieve zin gericht op één enkele persoon of groep van personen, dan wel handelend over persoonlijke zaken. Het gesprek van de redactie met het bestuur moet tot consensus leiden, er is in dit geval geen hiërarchische verhouding tussen bestuur en redactie.Indien het beleid van het bestuur of een commissie in een artikel wordt besproken, geeft de redactie het bestuur of de commissie de gelegenheid om in diezelfde Wijdtepraet op het artikel te reageren.
 3. De redactie draagt zorg voor de verschijning van de Wijdtepraet op de in het jaarrooster vastgelegde verschijningsdatum, tenzij met het bestuur anders wordt afgesproken.
 4. De redactie draagt zorg voor de verspreiding van de Wijdtepraet. Eén lid van de redactie is speciaal met deze taak belast.
Wijdtepraet overzicht