Informatie over de banen, de verlichting en de ballen

Woensdag 19 december a.s. zullen de led lampen van de baanverlichting worden afgesteld.

Omdat dit moet gebeuren op een leeg veld zal er maar beperkt ruimte zijn om recreatief te tennissen.De werkzaamheden zijn vanaf 17:00 uur tot ongeveer 20:00 uur.

Zorg goed voor de banen en het materiaal! Iedere baan heeft 2 sleepnetten of bezems, hang ze aan de daarvoor bestemde haak zodat alles netjes blijft en het materiaal kan drogen. Ook vind je op baan 1/2 en 5/6  een hark en een pop-up bag om de bladeren in te doen. Hark de baan voordat je gaat tennissen, zo tennis je zonder uit te glijden en voorkom je mos groei en daardoor plassen op de baan... Meer weten over de banen...

Banen

Er zijn vier graveltennisbanen (de banen 7 t/m 10), tien smashcourtbanen (de banen 1 t/m 6 en de banen 11 t/m 14) en een oefenmuur gecombineerd met twee minitennisbaantjes op het tennispark aanwezig.

De gravelbanen worden zodanig onderhouden dat er tot 1 december op getennist kan worden als het weer het toelaat. Over de smashcourtbanen 11/12 wordt een blaashal gedurende de wintermaanden aangebracht. Daardoor is er een eigen trainingsmogelijkheid in de winterperiode beschikbaar. Smashcourt is een tennisondergrond met speeleigenschappen vergelijkbaar met gravel, heeft geen beregening nodig en kan ook outdoor in de winter bespeeld worden. Daardoor zullen de smashcourtbanen de gehele winterperiode ter beschikking van de leden staan om te tennissen. Er kan op de normale manier worden afgeschreven in de entreeruimte van het clubhuis.In deze entreeruimte kan 's winters ook de verlichting worden ontstoken.

Baanverzorging

Voor optimaal tennisplezier is het van groot belang dat de banen gedurende het hele seizoen in goede conditie blijven. Het reguliere onderhoud van de banen is sinds de privatisering van 1998 in handen van de vereniging. Thans is het onderhoud van de gravelbanen uitbesteed aan het bedrijf "BHS SportparkService". Dit bedrijf maakt de banen aan het begin van het seizoen speelklaar; loswoelen, stenen wegharken, gravel aanvullen, walsen, lijnen en netten aanbrengen, onkruid bestrijden, hekwerk in orde maken. Gedurende het seizoen worden driemaal dan wel tweemaal per week in de ochtenduren de banen geprepareerd; de gravelbanen worden gesproeid via de automatische beregening, zo nodig wordt gravel aangevuld, de belijning wordt gerepareerd, etc..De smashcourtbanen hebben geen besproeiing nodig en worden door de leden van de Acci zelf onderhouden.

Van de spelers wordt verwacht dat zij gedurende de dag en in de weekeinden de banen zo goed mogelijk verzorgen. Dat wil zeggen dat bij elke wissel de banen gesleept moeten worden met de aanwezige sleepnetten of bezems, deze hang je daarna terug aan de daarvoor bestemde haken. Dit geldt voor zowel de gravelbanen als de smashcourtbanen. Het patroon van slepen mag ieder voor zich kiezen. Het moge duidelijk zijn dat slepen geen kwestie van beleefdheid is of iets dergelijks. Als er niet gesleept wordt ontstaan er eerder oneffenheden in de baan die moeilijk te verwijderen zijn. Uiteindelijk neemt de kwaliteit daardoor sneller af dan nodig is.

bezem_1.jpg

In de herfst liggen er vaak bladeren op de banen. Daarom zijn er op baan 1, 2 en 5, 6 pop-up bags aanwezig om de bladeren in te doen. Is de zak vol dan kan je hem in de bossage rond de banen legen. Het blad dat in de baan gaat zitten is een voedingsbodem voor de groei van mos. Hierdoor wordt de baan minder waterdoorlatend en blijven er ook op de smachcourt plassen staan.

pop_up_bag_1.jpg

Bij schraal en zeer droog weer zal de automatische beregening ook overdag extra worden ingeschakeld. Zo nodig moet er met de hand extra gesproeid worden. Als de baan te droog wordt, verliest het gravelbed zijn samenhang en ontstaan er moeilijk te herstellen gaten tijdens het spelen. Bij vochtig weer kan er gespeeld worden zolang er geen plassen op de baan staan. Het gebruik van sponzen en sleepnetten om plassen op de baan te verwijderen is zeer slecht voor de banen en is dan ook niet toegestaan!

Als er vorst in de grond zit mogen de banen nimmer bespeeld worden.

Leden moeten aanwijzingen van de Accommodatiecommissie opvolgen.

Baanverlichting

Alle banen zijn voorzien van verlichting. De dienstdoende barbeheerd(st)er ontsteekt 's avonds de verlichting als dit nodig is. De verlichting van alle banen kan in een willekeurige volgorde worden aangezet. Om te voorkomen dat alle lampen tegelijk worden ontstoken, is er per baan een ingebouwde vertraging aangebracht. Per baan verschilt deze vertraging. Pas als de vertragingstijd voorbij is zullen de lampen op die baan ontsteken. De verlichting van de banen 9/10 ontsteekt direct na aanzetten. Na ongeveer 2 minuten ontsteekt de verlichting van de banen 7 / 8. Na weer 2 minuten is de volgende set banen aan de beurt, en zo verder. Na het bespelen van de banen geven de laatste spelers aan dat de verlichting uit kan. De lampen hebben circa 10 minuten nodig om op volle sterkte te komen. Eenmaal gedoofd moeten ze minimaal 15 minuten afkoelen voordat ze weer zullen opstarten. Daarom is het wenselijk om bij geringe bezetting van het park in de avonduren als de verlichting brandt, de banen toch zoveel mogelijk aaneengesloten te bespelen. Tijdens de winteropening zet je zelf de verlichting aan en uit (alleen eind van de speelavond als iedereen klaar is) in het grijze kastje in de hal naast het afhangbord.

Op de ALV van oktober is besloten om over te gaan op LED verlichting. Deze zal in de komende periode geplaatst worden.

Baanreglement

A. Spelerspasjes
Om te kunnen spelen is een spelerspasje voor het elektronische afschrijfbord in het clubhuis nodig. Jaarlijks ontvangen de leden een nieuw spelerspasje nadat de contributie is voldaan en de aanmelding voor de bar is afgehandeld. Dit pasje ligt bij aanvang van het seizoen gereed, en kan worden afgehaald in het clubhuis. Dit pasje kan tevens gebruikt worden voor toernooien en competitie. Leden die hun pasje zijn kwijtgeraakt, kunnen via de ledenadministratie bij de KNLTB een nieuw pasje aanvragen. De kosten van de KNLTB, € 2,50, dient het lid vooraf te voldoen.

 

B. Baanindeling en baantypen
Het type baan, zoals dat wordt gebruikt in het baanreglement en de baanindeling, bepaalt welke spelers recht hebben om van de banen gebruik te maken. De volgende typen worden onderkend:

S Senioren worden bespeeld door seniorleden.  

J Junioren worden bespeeld door juniorleden.  

SJ Senioren en junioren worden bespeeld door elke denkbare combinatie van senior- en juniorleden.

SJ+ Senioren en junioren vanaf 13 jaar worden bespeeld door elke denkbare combinatie van senior- en juniorleden vanaf 13 jaar.  

C Competitie worden gebruikt voor de competitie. 

T Training worden gebruikt als trainingsbanen. Met een letter er achter wordt vaak aangegeven wie de training geeft.  

R Evenement, worden gebruikt voor een georganiseerd evenement zoals de recreatiecompetitie, tossen, tenniskids

Ieder jaar worden de baanindelingen vastgesteld in de Algemene Leden Vergadering. Er bestaan verschillende baanindelingen met de verschillende typen gedurende het seizoen. Tijdens de competitie zijn op competitiedagen banen (op zaterdag en zondag alle banen) gereserveerd voor de competitie. Buiten de competitie zijn deze banen beschikbaar voor vrij spelen. De actuele baanindeling is altijd ingebracht in de afschrijfcomputer. 

C. Baanreglement
Er wordt voor singles (en drie spelers) afgeschreven voor een half uur, voor dubbels drie kwartier.

Als er een baan vrij ligt moet die eerst worden afgeschreven.

Als alle banen bezet zijn moet de eerst vrijkomende baan worden afgeschreven.

Bij gelijke eindtijden wordt eerst afgeschreven op een baan, waar gesingled wordt.

Afschrijven kan pas als alle betrokken spelers op het park aanwezig zijn.

Afschrijven gebeurt uitsluitend met de eigen spelerskaart.

Het is niet toegestaan om op het kaartje van een ander lid te spelen.

Stoppen spelers voor het einde van hun speelperiode dan moeten zij hun partij annuleren en eventuele volgende spelers waarschuwen.

Als men wordt uitgenodigd om mee te spelen met spelers, die al hebben afgeschreven, dan kan dat alleen indien achter de betreffende partij geen volgende partij is afgeschreven.

Het is niet toegestaan om ‘’vrijblijvend’’ mee te spelen bij de inviterende spelers als men op een later tijdstip een baan heeft afgeschreven.

Zwerfleden kunnen van maandag t/m vrijdag tot 19:00 uur spelen.

Deelnemers aan georganiseerde activiteiten (toss, toernooi, competitie, training e.d.) kunnen pas een baan gaan afschrijven met hun spelerskaart als het betreffende evenement is afgelopen.

En verder geldt:

Tijdens door de vereniging georganiseerde evenementen worden banen naar behoefte voor het evenement gereserveerd. Controleer altijd de evenementenplanning, kijk naar de actuele baanindeling op internet en/of bel het clubhuis.

Als er op een T-, C- of E-baan geen training, competitie of Evenement (meer) is, dan wordt die baan:

op weekdagen tot 19.00 uur en in het weekend een SJ-baan;

op woensdagmiddag tussen 13:00 en 18:00 uur een J-baan;

op weekdagen na 19.00 uur een S-baan.

Niet gebruikte (maar wel gereserveerde) trainingsbanen dienen door de betrokkenen (vaak trainers) direct uit het afschrijfsysteem te worden verwijderd.

Juniorleden met KNLTB-speelsterkte 6 of hoger hebben voor wat betreft het bespelen van de banen seniorrechten; hetzelfde geldt gedurende de competitieperiode voor juniorleden met speelsterkte 7 of lager, die in de seniorencompetitie spelen.

De nummers van trainings- en competitiebanen worden door de TC vastgesteld. Slechts in geval van overmacht (regen) mag daar van afgeweken worden.

Indien gefraudeerd wordt door een speler noteert de barbeheerder dit in het logboek. Fraude met het afschrijfsysteem kan tot een door het bestuur opgelegd speelverbod leiden.

In gevallen waarin dit reglement niet voorziet beslist de barbeheerder.

Bij regen geldt het volgende:

De basis regel is dat er geen senior leden van de smashcourtbanen kunnen worden gestuurd. Dus bespeelde of reeds afgeschreven banen door seniorleden kunnen niet worden gebruikt voor andere activteiten. 

Daarna gelden de volgende voorrangregels bij het afhangen/reserveren van banen: 

KNLTB Competities

Trainingen

Clubactiviteiten (waaronder ook recreatiecompetitie en competitietraining)

Vrij spelen

De trainingen staan standaard op smashcourt. Alleen de selectietrainingen worden ingedeeld op gravel.

Hiervoor gelden de volgende regels: 

De trainer dient (voorafgaand aan de start van de trainingen) te bepalen of deze op smashcourt worden ingedeeld (bij verwacht slecht weer).  Deze aanpassing dient de trainer voorafgaand aan de trainingen in het afhangsysteem te wijzigen voor de rest van de dag.

Bij de start op gravel en toch (accuut) slecht weer dient bij het reserveren van de trainingsbanen op smashcourt te worden gewacht met afhangen tot er banen vrij zijn.

Bij een wissel naar smashcourt zal op die dag niet meer worden teruggeswitched naar gravel.

Voor toss ochtenden geldt het volgende reglement:

Voor reservering van één baan zijn ten minste zes deelnemers nodig,

voor reservering van twee banen zijn minimaal tien leden nodig,

drie gereserveerde banen vereisen minimaal 15 deelnemers, en

vier banen 20 deelnemers.

Het maximale aantal tossbanen is vier.

Ballenregeling

De vereniging zorgt voor de ballen zodat altijd met goede ballen gespeeld kan worden. Jaarlijks worden hiervoor circa 3500 tot 4000 ballen ingekocht. 
De ballendistributie wordt verzorgd.

Per baan zijn steeds drie ballen beschikbaar om mee te spelen. Het is niet de bedoeling dat meer ballen van het ballenrek worden genomen dan de drie per baan. 

Na het spelen dient men de ballen over te geven aan de volgende spelers of terug te leggen in het rek. Buiten de baan geslagen ballen dienen te worden opgehaald!

Versleten ballen worden vervangen door nieuwe. De oude ballen gaan in een emmer ten behoeve van gebruik op de speelmuur en komen tenslotte bij Terres des Hommes terecht om te worden verkocht als "honden bal".

Nieuws overzicht