Privacyverklaring

Tennisvereniging Pijnacker, verder aangeduid als TVP, gevestigd aan Sportlaan 3, 2641 AZ Pijnacker, verwerkt persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens

Secretaris Sonja Hardenbol, secretaris@tvpijnacker.nl
Website www.tvpijnacker.nl
Bezoekadres Sportlaan 3, 2641 AZ Pijnacker
Ledenadministratie Kees Schenkels, ledenadministratie@tvpijnacker.nl
Tevens aanspreekpunt voor de verwerking van persoonsgegevens

Persoonsgegevens die wij verwerken

TVP verwerkt jouw persoonsgegevens omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt of verstrekt hebt voor het lid worden van onze vereniging of het deelnemen aan activiteiten georganiseerd door de vereniging.

Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken

 • Voor- en achternaam
 • Geslacht
 • Geboortedatum
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer(s)
 • E-mailadres
 • Pasfoto
 • Speelsterkte KNLTB
 • KNLTB-nummer (indien aanwezig)
 • Bankrekeningnummer

Gegevens van personen jonger dan 16 jaar
Ook van jeugdleden die jonger zijn dan 16 jaar verwerken wij bovengenoemde gegevens, mits we daarvoor toestemming hebben van ouder of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker van de website ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens van kinderen door ons verwerkt worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens verwerken van je kind, neem dan contact met ons op via ledenadministratie@tvpijnacker.nl.

Waarom verwerken wij deze persoonsgegevens

TVP verwerkt jouw persoonsgegevens om je optimaal te laten genieten van de diensten die je van ons al tennisvereniging verwacht. Daartoe behoren in ieder geval de volgende doelen:

 • je de mogelijkheid te bieden met een pasje een baan ‘af te hangen’ op het afhangsysteem
 • je middels dezelfde pas de mogelijkheid te geven de kantine en eventueel de ballonhal te betreden
 • jouw tennispas geschikt te maken als betaalmiddel voor consumpties in ons clubgebouw
 • het mogelijk te maken je in te schrijven voor activiteiten (toernooien, competitie, bardiensten etc.)
 • je toegang te kunnen geven tot het beveiligde deel van de website
 • het bij bepaalde lidmaatschapsvormen ‘onderhouden’ van je lidmaatschap van de KNLTB
 • het factureren van contributie en deelname aan activiteiten en afhandelen van betalingen
 • het verzenden van de TVP-nieuwsbrief
 • het kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
 • je te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten

Hoe lang bewaren wij persoonsgegevens

TVP bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Wij bewaren deze gegevens zolang je lid blijft van de vereniging. Uiterlijk zes maanden na het beëindigen van het lidmaatschap, inclusief alle financiële verplichtingen, vernietigt de ledenadministratie jouw persoonsgegevens. Tenzij je expliciet hebt aangegeven dat wij die deels mogen bewaren om je later te kunnen benaderen voor activiteiten voor (oud-)leden van TVP.

Hoe gaan we om met delen van persoonsgegevens met derden

TVP geeft jouw gegevens slechts door aan derden wanneer dat nodig is voor het kunnen aanbieden van de diensten die jij als lid van ons verwacht. Deze organisaties zijn vervolgens zelf verantwoordelijk voor het zorgvuldig en conform de wet- en regelgeving verwerken van die gegevens. Op dit moment gaat het dan concreet om de volgende organisaties (klikken op de organisatienaam laat hun Privacyverklaring zien):

 • de KNLTB (naam, adres, geboortedatum, geslacht, mailadres, telefoonnummer, pasfoto, vrijwilligersfuncties)
  • Let op: De KNLTB geeft jouw gegevens door aan bedrijven waar ze commercieel mee samenwerken. Die mogen deze gegevens van de bond gebruiken om jou te benaderen met aanbiedingen. Daar kun je middels dit formulier bezwaar tegen maken.
 • Toernooi.nl (dit is het systeem/de organisatie waarbij de KNLTB haar ledenadministratie heeft ondergebracht. Hoewel de KNLTB verantwoordelijk is voor die verwerking, noemen we deze hier toch)
 • Twelve (voorheen Le Credit Sport t.b.v. het gebruik van je KNLTB-pas voor betalingen in het clubgebouw wanneer je daar zelf een tegoed op hebt gezet)
 • Progress Tennis indien je bij hen lessen volgt of wil volgen

Verder gebruikt TVP software van AllUnited t.b.v. de ledenadministratie, boekhouding en communicatie (mail en website). Voor het verwerken van jouw gegevens in hun systeem, hebben wij een verwerkersovereenkomst met hen afgesloten om te zorgen voor de beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. TVP blijft echter verantwoordelijk voor deze verwerking.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen of het gebruik ervan beperken

Je hebt het recht om je eigen persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te (laten) verwijderen. Ook kun je het gebruik van gegevens beperken, denk met name aan de zichtbaarheid van je gegevens via de website of voor het toesturen van de Nieuwsbrief. Dit kun je zelf doen via de persoonlijke instellingen van jouw account. In een afzonderlijk document is beschreven wat de mogelijkheden en gevolgen van beperkingen zijn.

Ook heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens van jou in een computerbestand naar jou of een andere, door jou genoemde organisatie, te sturen. Stuur daarvoor een gespecificeerd verzoek naar de ledenadministratie. Om er zeker van te zijn dat een verzoek tot overdracht, verwijdering of inzage door jou is gedaan, vragen wij je een kopie van je identiteitsbewijs bij het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. TVP zal zo snel mogelijk, maar in ieder geval binnen vier weken, op jouw verzoek reageren.

Bezwaar maken tegen de verwerking

Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken. Een mogelijke consequentie daarvan is dat wij je geen of niet meer alle diensten kunnen aanbieden.

TVP wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan o.a. via deze pagina op de website van de Autoriteit.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

TVP neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze functionaris gegevensbescherming via ledenadministratie@tvpijnacker.nl.

Privacy Overzicht