Menu

Beleid TVP 2014 - 2016

Doelstelling

De doelstelling van TVP is “het doen beoefenen en bevorderen van de tennissport bij zoveel mogelijk mensen. Daarnaast wil de vereniging de tennissers binnen Pijnacker in zich verenigen. Met dat doel moeten zowel de recreatieve tennissers als de talentvolle junioren en senioren aan de vereniging gebonden worden. Een goede training en begeleiding van de jeugd is daarvoor een voorwaarde, evenals het maximaal benutten van de accommodatie.”

Het kernpunt van de doelstelling van TVP is dat tennisliefhebbers uit Pijnacker met zo veel voldoening en uitdaging bij TVP kunnen tennissen dat ze zich verbonden blijven voelen aan de vereniging. Er worden voor alle geledingen activiteiten georganiseerd waarin, voor ieder op zijn niveau, zo goed mogelijk tennissen met veel plezier centraal staat. Deze activiteiten moeten er tevens aan bijdragen de leden te mengen en met elkaar kennis te laten maken. 

Organisatie en vrijwilligersbeleid

De vereniging wordt geleid en ondersteund door vele vrijwilligers. Naast het zevenkoppig bestuur zijn er dertien commissies met in totaal ruim 60 commissieleden die op regelmatige basis de vereniging ondersteunen. Daar naast zijn er nog vele vrijwilligers die op ad-hoc basis actief zijn bij specifieke activiteiten. De inzet van al deze vrijwilligers draagt bij aan binding aan de club en versterkt de onderlinge band van clubleden. Voor deze werkzaamheden worden geen vergoedingen gegeven. 

We herkennen de individualisering van de samenleving en toename van consumptief gedrag. Als TVP vinden we het belangrijk dat we een vrijwilligersorganisatie blijven met een groot aantal actieve  vrijwilligers. Er is de afgelopen jaren al meer aandacht besteed aan de vele vrijwilligers, bijvoorbeeld door de invoering van een commissiedag. We zoeken altijd naar oplossingen die de druk op de vrijwilligersorganisatie vermindert. Enerzijds door slimme investeringen en anderzijds door het principe vele handen maken licht werk. Taken worden zo veel mogelijk opgedeeld in behapbare brokken. Het valt niet uit te sluiten dat we in de toekomst zeer gericht meer activiteiten zullen moeten uitbesteden.

Ledenontwikkeling

Het aantal leden is de afgelopen paar jaar van bijna 1200 gezakt naar ruim 1100 leden.  Dit is in lijn met de ontwikkelingen bij de KNLTB. Met dit ledenaantal zitten we onder het maximum aantal leden. We zien de beperkte terugloop nog niet als een zorgpunt maar zullen de komende jaren wel meer aandacht gaan besteden aan ledenwerving en behoud.

Technisch beleid

Uitgangspunten

Alle leden die de ambitie hebben om prestatief te tennissen wordt de mogelijkheid geboden om tot een optimale ontplooiing te komen, dit binnen het kader van de beleidsvoornemens van de vereniging.

 

Er zal geen geldelijke tegenprestatie voor individuele spelers plaatsvinden.

 

Naast de prestatiegerichte groep zal in het technisch beleid aandacht gegeven worden aan de recreatieve groep van tennissers met inbegrip van nieuwe leden/beginners die wel of niet in competitieverband de vereniging vertegenwoordigen.

 

Het implementeren van een selectie beleidsplan met als doel:

  1. Het realiseren van een evenwichtige competitieopbouw op een zo hoog mogelijk competitieniveau, toegankelijk voor alle leden.

  2. Het opleiden en behouden van de in de vereniging talentvolle spelers, waardoor in een doorgroeiend stadium een homogene ploeg spelers/leden ontstaat.

  3. Het stimuleren van aanmeldingen en behouden van (jeugd)leden


Competitie

Het uitgangspunt is dat er voor de vereniging competitie wordt gespeeld. Daarbij is het de doelstelling om zo veel mogelijk geïnteresseerde leden aan de competities te laten deelnemen. Dit geldt zowel voor de jeugd (woensdag, zaterdagochtend en zondag) als de senioren (vrijdagavond, zaterdagmiddag, zondag en dames-dinsdag en donderdag). 

Bij alle competitie soorten die door de KNLTB worden georganiseerd zal een aangepast protocol gelden, deze worden gelijktijdig bij de inschrijfprocedure kenbaar gemaakt.   

De Technische Commissie (TC) is verantwoordelijke voor het goede verloop van de competitie binnen TVP. Zij dragen zorg voor het afstemmen van de verantwoordelijkheden omtrent de competitie en stemmen het competitieaanbod van de vereniging af binnen de technische commissie.

De Technische Commissie is verantwoordelijk voor het inschrijven van de leden bij de KNLTB en de indeling van de teams, zij zijn ook verantwoordelijk voor het invoeren van de aanvangstijden van deze competitie. Zij zijn tevens verantwoordelijk voor de dagelijkse gang van zaken tijdens de competitiedagen en fungeren als aanspreek punt voor competitiezaken binnen de vereniging. 

 

Trainingen

TVP wil zoveel mogelijk leden de mogelijkheid bieden om te trainen en het is met name de intentie dat alle jeugdleden aan de trainingen kunnen deelnemen. Er wordt alleen lesgegeven aan eigen leden. Wel kunnen er in het kader van het verbeteren en behouden van de selectie uitwisselingen met andere verenigingen worden georganiseerd.

 

Voor de jeugd tot en met 12 jaar wordt “Tenniskids” het programma van de KNLTB als basis voor de lessen gebruikt.

 

Tennisschool

 

De tennisschool en het trainingsbeleid is ter ondersteuning van de vereniging en het door haar gevoerde beleid. 

 

De Technische Commissie (TC) is eindverantwoordelijk is voor alle aspecten in relatie met de training bij de vereniging. De uitvoering is volledig neergelegd bij een tennisschool. Van de tennisschool vragen wij:

  1. Het ondersteunen bij het vormgeven en uitvoeren van het technisch beleid en het selectie beleidsplan

  2. Het coördineren van de trainingsactiviteiten

  3. Het geven van training aan alle trainingsgroepen

  4. Het gezicht zijn van de vereniging; behouden verenigingskarakter.

  5. Het sociale aspect binnen de vereniging bevorderd door specifieke activiteiten te organiseren voor de verschillende doelgroepen

 

Evaluatie technisch beleid

 

In overleg met vertegenwoordigers van TC, JC en de Tennisschool zal de uitvoering van het technisch beleid geëvalueerd worden. Dit overleg zal minimaal 1 keer per jaar gevoerd worden.

Jeugdbeleid

De TVP heeft de ambitie om zo veel mogelijk kinderen in Pijnacker, die willen leren tennissen daartoe de gelegenheid te geven in de vorm van groepstrainingen gedurende een aantal jaren. De jeugd wordt gestimuleerd om hun tennisvaardigheden, ieder naar eigen kunnen, verder te ontwikkelen. We doen ons best om de kosten voor de jeugdtraining laag te houden (in verhouding met andere verenigingen).

Toernooien

Doelstelling is om zo veel mogelijk leden te bereiken en te activeren. Jaarlijks organiseert de vereniging daarom een groot aantal toernooien voor alle geledingen van de club. Zowel toernooien gespeeld op één dag, vooral gericht op gezelligheid, als meerdaagse toernooien waarbij ook de prestaties nadrukkelijker tellen. Bij alle toernooien wordt ingedeeld op sterkte zodat iedereen op zijn of haar eigen niveau kan meedoen. Naast diverse toernooien voor de eigen leden wordt een open toernooi en een open jeugdtoernooi georganiseerd. Verder stimuleren we onze leden om deel te nemen aan open toernooien van andere verenigingen.

Accommodatie

Park en clubhuis

We zijn erg trots op ons tennispark en de mooie ligging temidden van veel groen. Ons clubhuis ligt mooi centraal met een mooi uitzicht over de banen. Deze banen liggen goed beschut, zodat we relatief weinig last van de wind hebben. In ons sfeervolle clubhuis is het goed toeven en voelen de leden zich echt thuis. Spelers van bezoekende verenigingen roemen altijd ons park vanwege de mooie ligging en de gezelligheid. Die uitstraling en ambiance willen we de komende jaren blijven benadrukken en waar mogelijk uitbouwen. 

Tennisbanen

De tennisvereniging heeft de beschikking over vier gravelbanen en tien smashcourt banen. De tien smashcourt banen zijn in de afgelopen vijf jaar aangelegd. Tevens is het park voorzien van twee oefenkooien met daarin minibaantjes.

Begin 2014 heeft de ALV besloten om de mix van smashcourt en gravel banen te behouden. Op deze manier zijn de voordelen van beide baansoorten beschikbaar. We die er voor zorgt dat er voor alle tennissers plaats is binnen de vereniging te behouden 

Ballonhal

Sinds het najaar van 2007 hebben we de beschikking over twee smashcourt banen waarover een ballonhal kan worden geplaatst. Rond half oktober wordt de ballonhal geplaatst. Voor het zomerseizoen, zo eind maart, wordt de hal weer opgeruimd. 

Met het wegvallen van de binnencapaciteit aan de Monnikkenweg die we in het verleden van de gemeente huurde, is er ’s winters een tekort aan binnencapaciteit. Er wordt serieus gekeken naar een uitbreiding op ons eigen park. Het is de verwachting dat die binnen afzienbare tijd gerealiseerd zal worden.

Algemeen

Naast de genoemde binnencapaciteit wordt naar de gehele accommodatie gekeken. Te denken valt ondermeer aan de fietsenstalling, het terras, etc. Er wordt de komende periode hiertoe een allesomvattend plan ontwikkeld.

Openingstijden

De vereniging is de afgelopen jaren veranderd van een puur seizoensgebonden vereniging naar een vereniging die het hele jaar rond actief is. Ook ’s winters wordt er meer en meer (buiten) getennist. Op langere termijn voorzien we een vereniging waar ook ’s winters vele activiteiten plaatsvinden. De impact hiervan op de vrijwilligersorganisatie is echter groot. We zullen dit daarom stap voor stap doen en een balans zoeken tussen inspanning van vrijwilligers en behoeften van de leden. 

Barbeheer

De bar van het clubhuis wordt in eigen beheer geëxploiteerd. We zijn er van overtuigd dat deze gezamenlijke verantwoordelijkheid voor de bar bijdraagt aan een goed verenigingsleven. De activiteiten rondom de bar zijn er primair op gericht om de sfeer te verhogen. Dankzij het eigen beheer van de bar kunnen de prijzen voor de consumpties laag worden gehouden terwijl we ook een flinke positieve bijdrage leveren aan de exploitatie waardoor we de contributiegelden relatief laag kunnen houden.

Communicatie

We gebruiken verschillende media om te communiceren met onze leden. Internet is inmiddels het belangrijkste communicatie medium maar ook de vertrouwde Wijdtepraet die vijf keer per jaar verschijnt wordt nog enorm gewaardeerd. Verder worden er over specifieke onderwerpen mails gestuurd aan de leden. Aangezien we een vereniging willen zijn voor alle geledingen zullen we de Wijdtepraet voorlopig handhaven. De plaatselijke media, de Telstar, wordt nog niet intensief gebruikt in de communicatie. Dit willen we de komende jaren intensiveren. 

Financien

Algemeen

De financiële positie van TVP is gezond. De inkomsten zijn voldoende om de uitgaven te dekken inclusief de kosten van de lening die in 2003 afgesloten is voor het clubhuis. Steunpilaren voor het huidige beleid zijn de inkomsten uit de bar, contributies en een hoge graad van inzet van vrijwilligers. Maatschappelijke veranderingen, die een bedreiging kunnen vormen voor deze steunpilaren blijven de aandacht van het bestuur houden. Het beleid is erop gericht om eigen vermogen in stand te houden om tegenvallers op te kunnen vangen.  Een liquiditeit van minimaal 5% van het balanstotaal wordt daarbij aangehouden. 

Investeringen

De afgelopen 10 jaar is er veel geïnvesteerd in clubhuis en banen. Met uitzondering van het clubhuis zijn alle investeringen uit eigen middelen bekostigd. Uitbreiding van het park en de faciliteiten zijn niet voorzien voor het zomertennis, noch voor het wintertennis buiten. De mogelijkheid wordt overwogen om de capaciteit voor overdekt wintertennis te vergroten..

Evenementen

Doelstelling is en blijft dat de evenementen die georganiseerd worden, zoals toernooien en sociale aktiviteiten, kostendekkend zijn, dus zonder substantiële bijdrage van de vereniging.

Contributies

Bij handhaven van de huidige financieele structuur is er geen behoefte om de contributies aan te passen. Beperkte aanpassing kunnen wel nodig blijken om inflatie-effekten te compenseren.  Bij groei van het (nu gratis) gebruik van de buitenbanen in de winter –anders dan voor lessen-zal de mogelijkheid om hiervoor contributie te heffen bekeken worden.  

Sponsoring

TVP is niet afhankelijk van sponsoring en wil dat ook niet zijn. Sponsoring is dan ook een zeer beperkt onderdeel van de financiele begroting. Wél is sponsoring een –meer dan- welkome bijdrage voor evenementen en speciale aktiviteiten, zoals toernooien, wedstrijdkleding, winddoeken,  het jeugdkamp en aanverwante doelen. 
 
Bezoekadres en route:
Sportlaan 3
2641 AZ Pijnacker
015 - 3694420

Toernooi telefoon:
015 - 2574164

Postadres:
Postbus 127 
2640 AC Pijnacker

Voor vragen of opmerkingen over deze website kan je terecht bij Arthur en Monique de Vries.
TVP wordt gesponsord door:
Cream Do Communicatie! iTennis

Ogenblik a.u.b. ...